Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Cảm biến vùng Panasonic SF2 / SF4B-G/ BSF4-AH80/ SF4 series

Cảm biến vùng Panasonic SF2 / SF4B-G/ BSF4-AH80/ SF4 series

 
Số kênh chùm tia: 12

Khoảng cách chùm tia: 40 mm

Chiều cao bảo vệ: 510mm

Ngõ ra điều khiển: ngõ ra cực thu hở PNP/NPN

Điện áp nguồn: 24V DC ±15%

Giá : Liên hệ

Cảm biến vùng Panasonic SF2

SF2-AA10

SF2-AH28-PN-H

SF2-EH56-N

SF2-AA10-H

SF2-AH32

SF2-EH64

SF2-AA10-PN

SF2-AH32-H

SF2-EH64-N

SF2-AA10-PN-H

SF2-AH32-PN

SF2-EH72

SF2-AA12

SF2-AH32-PN-H

SF2-EH72-N

SF2-AA12-H

SF2-AH36

SF2-EH80

SF2-AA12-PN

SF2-AH36-H

SF2-EH80-N

SF2-AA12-PN-H

SF2-AH36-PN

SF2-EH-TR

SF2-AA14

SF2-AH36-PN-H

SF2-NA10

SF2-AA14-H

SF2-AH40

SF2-NA10-PN

SF2-AA14-PN

SF2-AH40-H

SF2-NA12

SF2-AA14-PN-H

SF2-AH40-PN

SF2-NA12-H

SF2-AA16

SF2-AH40-PN-H

SF2-NA12-PN

SF2-AA16-H

SF2-AH48

SF2-NA14

SF2-AA20

SF2-AH48-H

SF2-NA14-PN

SF2-AA20-H

SF2-AH48-PN

SF2-NA16

SF2-AA20-PN

SF2-AH48-PN-H

SF2-NA16-H

SF2-AA20-PN-H

SF2-AH56

SF2-NA16-PN

SF2-AA24

SF2-AH56-H

SF2-NA18

SF2-AA24-H

SF2-AH56-PN

SF2-NA18-PN

SF2-AA24-PN

SF2-AH56-PN-H

SF2-NA20

SF2-AA24-PN-H

SF2-AH64

SF2-NA20-PN

SF2-AA28

SF2-AH64-H

SF2-NA24

SF2-AA28-H

SF2-AH64-PN

SF2-NA24-H

SF2-AA28-PN

SF2-AH64-PN-H

SF2-NA24-PN

SF2-AA28-PN-H

SF2-AH72

SF2-NA28

SF2-AA32

SF2-AH72-H

SF2-NA28-H

SF2-AA32-H

SF2-AH72-PN

SF2-NA28-PN

SF2-AA32-PN

SF2-AH72-PN-H

SF2-NA32

SF2-AA32-PN-H

SF2-AH8

SF2-NA32-PN

SF2-AA36

SF2-AH80

SF2-NA36

SF2-AA36-H

SF2-AH80-H

SF2-NA36-PN

SF2-AA36-PN

SF2-AH80-PN

SF2-NA4

SF2-AA36-PN-H

SF2-AH80-PN-H

SF2-NA40

SF2-AA4

SF2-AH88

SF2-NA40-PN

SF2-AA40

SF2-AH88-H

SF2-NA4-PN

SF2-AA40-H

SF2-AH88-PN

SF2-NA6

SF2-AA40-PN

SF2-AH88-PN-H

SF2-NA6-PN

SF2-AA40-PN-H

SF2-AH8-H

SF2-NA8

SF2-AA44

SF2-AH8-PN

SF2-NA8-PN

SF2-AA44-H

SF2-AH8-PN-H

SF2-NA-TR

SF2-AA44-PN

SF2-AH88

SF2N-CB05

SF2-AA44-PN-H

SF2-AH88-H

SF2N-CC10

SF2-AA48

SF2-AH88-PN

SF2N-CC3

SF2-AA48-H

SF2-AH88-PN-H

SF2N-CC7

SF2-AA48-PN

SF2-AH8-H

SF2N-CCJ10

SF2-AA48-PN-H

SF2-AH8-PN

SF2N-CSL02

SF2-AA4-H

SF2-AH8-PN-H

SF2N-CSL05

SF2-AA4-PN

SF2-AH96

SF2-NH12

SF2-AA4-PN-H

SF2-AH96-H

SF2-NH12-PN

SF2-AA6

SF2-AH96-PN

SF2-NH16

SF2-AA6-H

SF2-AH96-PN-H

SF2-NH16-PN

SF2-AA6-PN

SF2B-A24-B

SF2-NH20

SF2-AA6-PN-H

SF2-CC10

SF2-NH20-PN

SF2-AA8

SF2-CC3

SF2-NH24

SF2-AA8-H

SF2-CC7

SF2-NH24-PN

SF2-AA8-PN

SF2-CCJ10

SF2-NH28

SF2-AA8-PN-H

SF2-CSL02

SF2-NH28-PN

SF2-AH12

SF2-CSL05

SF2-NH32

SF2-AH12-H

SF2-EH12

SF2-NH32-PN

SF2-AH12-PN

SF2-EH12-N

SF2-NH36

SF2-AH12-PN-H

SF2-EH16

SF2-NH36-PN

SF2-AH16

SF2-EH16-N

SF2-NH40

SF2-AH16-H

SF2-EH20

SF2-NH40-PN

SF2-AH16-PN

SF2-EH20-N

SF2-NH48

SF2-AH16-PN-H

SF2-EH24

SF2-NH48-PN

SF2-AH20

SF2-EH24-N

SF2-NH56

SF2-AH20-H

SF2-EH28

SF2-NH56-PN

SF2-AH20-PN

SF2-EH28-N

SF2-NH64

SF2-AH20-PN-H

SF2-EH32

SF2-NH64-PN

SF2-AH24

SF2-EH32-N

SF2-NH8

SF2-AH24-H

SF2-EH36

SF2-NH8-PN

SF2-AH24-PN

SF2-EH36-N

SF2-NH-TR

SF2-AH24-PN-H

SF2-EH40

 BSF4-AH80

SF2-AH28

SF2-EH40-N

 SF2-EH16-T

SF2-AH28-H

SF2-EH48

SF2-EH24D

SF2-AH28-PN

SF2-EH48-N

 SF2-EH48-T

 

SF2-EH56

 

 

 

 

Cảm biến màn chắn Panasonic – SF4B-G Series

 

SF4B-F23G

SF4B-H24G

SF4B-A10G

SF4B-F31G

SF4B-H28G

SF4B-A12G

SF4B-F39G

SF4B-H32G

SF4B-A14G

SF4B-F47G

SF4B-H36G

SF4B-A16G

SF4B-F55G

SF4B-H40G

SF4B-A18G

SF4B-F63G

SF4B-H48G

SF4B-A20G

SF4B-F71G

SF4B-H56G

SF4B-A24G

SF4B-F79G

SF4B-H64G

SF4B-A28G

SF4B-F95G

SF4B-H72G

SF4B-A32G

SF4B-F111G

SF4B-H80G

SF4B-A36G

SF4B-F127G

SF4B-H88G

SF4B-A40G

SF4B-H12G

SF4B-H96G

SF4B-A44G

SF4B-H16G

SF4B-A6G

SF4B-A48G

SF4B-H20G

SF4B-A8G

 

 

 

 

Cảm biến màn chắn Panasonic – Cable

 

SF4A-CC10

SF4-AH28-N

SF4-AH8

SF4A-CC3

SF4-AH32

SF4-AH80

SF4A-CC7

SF4-AH32-H

SF4-AH80-H

SF4A-CCJ10

SF4-AH32-N

SF4-AH80-N

SF4A-CSL02

SF4-AH36

SF4-AH88

SF4A-CSL05

SF4-AH36-H

SF4-AH88-H

SF4A-CSL10

SF4-AH36-N

SF4-AH88-N

SF4A-CSL30

SF4-AH40

SF4-AH8-H

SF4-AH12

SF4-AH40-H

SF4-AH8-N

SF4-AH12-H

SF4-AH40-N

SF4-AH96

SF4-AH12-N

SF4-AH48

SF4-AH96-H

SF4-AH16

SF4-AH48-H

SF4-AH96-N

SF4-AH16-H

SF4-AH48-N

SF-AC

SF4-AH16-N

SF4-AH56

SF-HC

SF4-AH20

SF4-AH56-H

SF-IND

SF4-AH20-H

SF4-AH56-N

SF-LAT-2E

SF4-AH20-N

SF4-AH64

SF-LAT-2N

SF4-AH24

SF4-AH64-H

SF4A-B-CAP-D

SF4-AH24-H

SF4-AH64-N

SF4A-B-CAP-P

SF4-AH24-N

SF4-AH72

SF4-AH16-T 

SF4-AH28

SF4-AH72-H

SF4-AH24-T 

SF4-AH28-H

SF4-AH72-N

SF4-AH48-T

SF4-AH64-T

SF4-AH80-T

 
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam