Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

PLC Mitsubishi FX series FX0, FX0N, FX1N, FX1S, FX2, FX2N, FX3G, FX3U

PLC Mitsubishi FX series FX0, FX0N, FX1N, FX1S, FX2, FX2N, FX3G, FX3U

Cung cấp PLC Mitsubishi FX series các dòng PLC FX0, PLC FX0N, PLC FX0S, PLC FX1N, PLC FX1NC, PLC FX1S, PLC FX2, PLC FX2C, PLC FX2N, PLC FX2NC, PLC FX3G, PLC FX3GA, PLC FX3GC, PLC FX3GE, PLC FX3S, PLC FX3U, PLC FX3UC.

Giá : Liên hệ

Các model basic unit, các module mở rộng thuộc các dòng PLC FX0, PLC FX0N, PLC FX0S, PLC FX1N, PLC FX1NC, PLC FX1S, PLC FX2, PLC FX2C, PLC FX2N, PLC FX2NC, PLC FX3G, PLC FX3GA, PLC FX3GC, PLC FX3GE, PLC FX3S, PLC FX3U, PLC FX3UC series có tại công ty Thịnh Tâm Phát

PLC Mitsubishi FX0 series

FX0-14MR-ES/UL FX0-14MT-E/UL FX0-14MT-DSS FX0-14MT-D/E
FX0-20MR-ES/UL FX0-20MT-E/UL FX0-20MT-DSS FX0-20MT-D/E
FX0-30MR-ES/UL FX0-30MT-E/UL FX0-30MT-DSS FX0-30MT-D/E
 

PLC Mitsubishi FX0N series

FX0N-24MR-ES/UL FX0N-24MR-ES FX0N-24MR-DS FX0N-24MT-DSS
FX0N-40MR-ES/UL FX0N-40MR-ES FX0N-40MR-DS FX0N-40MT-DSS
FX0N-60MR-ES/UL FX0N-60MR-ES FX0N-60MR-DS FX0N-60MT-DSS
FX0S-40MR-UA1/UL FX0N-24MT FX0N-40MT FX0N-60MT

Module mở rộng PLC Mitsubishi FX0N

 

 

FX0N-8ER-ES/UL FX0N-8EYR-ES/UL FX0N-16EX-ES/UL FX0N-40ER-ES/UL
FX0N-8EX-ES/UL FX0N-8EYT-ESS/UL FX0N-16EYR-ES/UL FX0N-40ER-DS
FX0N-8EX-UA1/UL FX0N-8EYT FX0N-16EYT-ESS/UL FX0N-40ET-DSS
_ FX0N-8EYT-H FX0N-3A FX0N-4DA

Module chức năng đặc biệt PLC Mitsubishi FX0N

 

FX0N-8EX FX0N-16NT FX0N-232ADP FX0N-485ADP
FX0N-8EYR FX0N-32NT-DP   FX0N-485PC-IF
 

 

 

PLC Mitsubishi FX0S series

FX0S-10MR-ES/UL FX0S-16MR-UA1/UL FX0S-10MR-DS FX0S-10MT-DSS
FX0S-14MR-ES/UL FX0S-24MR-UA1/UL FX0S-14MR-DS FX0S-14MT-DSS
FX0S-20MR-ES/UL   FX0S-20MR-DS FX0S-20MT-DSS
FX0S-30MR-ES/UL   FX0S-30MR-DS FX0S-30MT-DSS
 

PLC Mitsubishi FX1N series

FX1N-14MR-ES/UL FX1N-14MT-ESS/UL FX1N-14MR-DS FX1N-14MT-DSS
FX1N-24MR-ES/UL FX1N-24MT-ESS/UL FX1N-24MR-DS FX1N-24MT-DSS
FX1N-40MR-ES/UL FX1N-40MT-ESS/UL FX1N-40MR-DS FX1N-40MT-DSS
FX1N-60MR-ES/UL FX1N-60MT-ESS/UL FX1N-60MR-DS FX1N-60MT-DSS
FX1N-14MR-001 FX1N-14MT-001    
FX1N-24MR-001 FX1N-24MT-001    
FX1N-40MR-001 FX1N-40MT-001    
FX1N-60MR-001 FX1N-60MT-001    

 Board mở rộng PLC Mitsubishi FX1N

 

 

FX1N-232-BD FX1N-485-BD FX1N-1DA-BD FX1N-2EYT-BD
FX1N-422-BD FX1N-2AD-BD FX1N-4EX-BD FX1N-CNV-BD
 

PLC Mitsubishi FX1NC series

FX1NC-16MT FX1NC-32MT
 

PLC Mitsubishi FX1S series

FX1S-10MR-ES/UL FX1S-10MT-ESS/UL FX1S-10MR-DS FX1S-10MT-DSS
FX1S-14MR-ES/UL FX1S-14MT-ESS/UL FX1S-14MR-DS FX1S-14MT-DSS
FX1S-20MR-ES/UL FX1S-20MT-ESS/UL FX1S-20MR-DS FX1S-20MT-DSS
FX1S-30MR-ES/UL FX1S-30MT-ESS/UL FX1S-30MR-DS FX1S-30MT-DSS
FX1S-10MR-001 FX1S-10MT-001    
FX1S-14MR-001 FX1S-14MT-001    
FX1S-20MR-001 FX1S-20MT-001    
FX1S-30MR-001 FX1S-30MT-001    
 

PLC Mitsubishi FX2 (FX) series

FX-16MR-ES/UL FX-16MT-ESS/UL FX-16MS FX-16MT
FX-24MR-ES/UL FX-24MT-ESS/UL FX-24MS FX-24MT
FX-32MR-ES/UL FX-32MT-ESS/UL FX-32MS FX-32MT
FX-48MR-ES/UL FX-48MT-ESS/UL FX-48MS FX-48MT
FX-64MR-ES/UL FX-64MT-ESS/UL FX-64MS FX-64MT
FX-80MR-ES/UL FX-80MT-ESS/UL FX-80MS FX-80MT
FX-128MR-ES/UL FX-128MT-ESS/UL   FX-128MT
FX-24MR-DS FX-24MR-UA1/UL    
FX-48MR-DS FX-48MR-UA1/UL    
FX-64MR-DS FX-64MR-UA1/UL    
FX-80MR-DS      

Module mở rộng PLC Mitsubishi FX2

FX-8ER-ES/UL FX-8EX-L FX-16EX-ES/UL FX-16EYR-V
FX-8EX-ES/UL FX-8EYT FX-16EYR-ES/UL FX-16EYT-C
FX-8EYR-ES/UL   FX-8EYR-S FX-16EYS-ES/UL FX-16EYT-V
FX-8EYS-ES/UL FX-8EYS-H FX-16EYT-ESS/UL FX-16EYT
FX-8EYT-ESS/UL FX-8EYT-H FX-16EX-C FX-4EYS-H
FX-8EX-UA1/UL   FX-16EX-V FX-4EYT-H
 

 Module chức năng đặc biệt PLC Mitsubishi FX2

FX-2DA FX-4DA FX16NP FX-232ADP
FX-2AD-PT FX-4AD FX16NP-S3 FX-485ADP
  FX-4AD-TC FX16NT FX-1HC
    FX16NT-S3 FX-1PG-E
 

PLC Mitsubishi FX2C series

FX2C-64MT-ESS/UL FX2C-64MT-E/UL FX2C-64MT FX2C-128MT
FX2C-96MT-ESS/UL FX2C-128MT-E/UL FX2C-96MT FX2C-160MT
FX2C-128MT-ESS/UL      
FX2C-160MT-ESS/UL      

 Module mở rộng PLC Mitsubishi FX2C

FX-32ER-ES/UL FX-48ET-ESS/UL FX-48ER-DS FX-48ET
FX-48ER-ES/UL FX-48ER-UA1/UL    
 

PLC Mitsubishi FX2N series

FX2N-16MR-ES/UL FX2N-16MT-ESS/UL FX2N-16MR-001 FX2N-16MT-001
FX2N-32MR-ES/UL FX2N-32MT-ESS/UL FX2N-32MR-001 FX2N-32MT-001
FX2N-48MR-ES/UL FX2N-48MT-ESS/UL FX2N-48MR-001 FX2N-48MT-001
FX2N-64MR-ES/UL FX2N-64MT-ESS/UL FX2N-64MR-001 FX2N-64MT-001
FX2N-80MR-ES/UL FX2N-80MT-ESS/UL FX2N-80MR-001 FX2N-80MT-001
FX2N-128MR-ES/UL FX2N-128MT-ESS/UL FX2N-128MR-001 FX2N-128MT-001
FX2N-16MR-DS FX2N-16MT-DSS FX2N-16MR-UA1/UL FX2N-16MT-E/UL
FX2N-32MR-DS FX2N-32MT-DSS FX2N-32MR-UA1/UL FX2N-32MT-E/UL
FX2N-48MR-DS FX2N-48MT-DSS FX2N-48MR-UA1/UL FX2N-48MT-E/UL
FX2N-64MR-DS FX2N-64MT-DSS FX2N-64MR-UA1/UL FX2N-32MS-E/UL
FX2N-80MR-DS FX2N-80MT-DSS   FX2N-48MS-E/UL
FX2N-32MR-D FX2N-32MT-D FX2N-16MS  
FX2N-48MR-D FX2N-48MT-D FX2N-32MS  
FX2N-64MR-D FX2N-64MT-D FX2N-48MS  
FX2N-80MR-D FX2N-80MT-D FX2N-64MS  
    FX2N-80MS  

 Module mở rộng PLC Mitsubishi FX2N

FX2N-8ER-ES/UL FX2N-8EYT-ESS/UL FX2N-48ER-DS FX2N-48ET-DSS
FX2N-8EX-ES/UL FX2N-16EYT-ESS/UL FX2N-8EX FX2N-8EYR
FX2N-8EYR-ES/UL FX2N-32ET-ESS/UL FX2N-16EX FX2N-16EYR
FX2N-16EX-ES/UL FX2N-48ET-ESS/UL FX2N-16EX-C FX2N-16EYS
FX2N-16EYR-ES/UL FX2N-8ER FX2N-16EXL-C FX2N-8EYT
FX2N-32ER-ES/UL FX2N-16ER FX2N-32ET FX2N-16EYT
FX2N-48ER-ES/UL FX2N-32ER FX2N-48ET FX2N-8EYT-H
FX2N-8EX-UA1/UL FX2N-48ER FX2N-48ET-D FX2N-16EYT-C
FX2N-48ER-UA1/UL FX2N-48ER-D FX2N-32ES  

Module chức năng PLC Mitsubishi FX2N

FX2N-2AD FX2N-2DA FX2N-3A FX2N-4AD-PT
FX2N-4AD FX2N-4DA FX2N-5A FX2N-4AD-TC
FX2N-8AD FX2N-2LC FX2N-1HC  

Module truyền thông PLC Mitsubishi FX2N

FX2N-32ASI-M FX2N-16CCL-M FX2N-64CL-M FX2N-232IF
FX2N-32CAN FX2N-32CCL FX2N-16LNK-M  

Module điều khiển PLC Mitsubishi FX2N

FX2N-10GM FX2N-1PG-E FX2N-1RM-E-SET  
FX2N-20GM FX2N-10PG    

 Board mở rộng PLC Mitsubishi FX2N

 

FX2N-232BD FX2N-422BD FX2N-485BD
 

 

 

PLC Mitsubishi FX2NC series

FX2NC-16MT-DSS FX2NC-64MT-DSS FX2NC-16MT-D/UL FX2NC-64MT-D/UL
FX2NC-32MT-DSS FX2NC-96MT-DSS FX2NC-32MT-D/UL FX2NC-96MT-D/UL
      FX2NC-16MR-T-DS

 Module mở rộng PLC Mitsubishi FX2NC

FX2NC-16EX-DS FX2NC-16EX-D/UL FX2NC-16EX-T-DS FX2NC-16EYT-DSS
FX2NC-32EX-DS FX2NC-32EX-D/UL FX2NC-16EYR-T-DS FX2NC-32EYT-DSS
  FX2NC-16EYT-D/UL    
  FX2NC-32EYT-D/UL    

Module chức năng PLC Mitsubishi FX2NC

FX2NC-4AD FX2NC-4DA FX2NC-1HC

Module truyền thông PLC Mitsubishi FX2NC

FX2NC-232ADP FX2NC-485ADP
 

PLC Mitsubishi FX3G series

 

FX3G-14MR/ES-A FX3G-14MT/ES-A FX3G-14MR/ES FX3G-14MT/ES
FX3G-24MR/ES-A FX3G-24MT/ES-A FX3G-24MR/ES FX3G-24MT/ES
FX3G-40MR/ES-A FX3G-40MT/ES-A FX3G-40MR/ES FX3G-40MT/ES
FX3G-60MR/ES-A FX3G-60MT/ES-A FX3G-60MR/ES FX3G-60MT/ES
FX3G-14MR/DS FX3G-14MT/DS FX3G-14MT/DSS FX3G-14MT/ESS
FX3G-24MR/DS FX3G-24MT/DS FX3G-24MT/DSS FX3G-24MT/ESS
FX3G-40MR/DS FX3G-40MT/DS FX3G-40MT/DSS FX3G-40MT/ESS
FX3G-60MR/DS FX3G-60MT/DS FX3G-60MT/DSS FX3G-60MT/ESS

Board mở rộng PLC Mitsubishi FX3G

FX3G-232-BD FX3G-422-BD FX3G-485-BD  
FX3G-2AD-BD FX3G-1DA-BD FX3G-485-BD-RJ  

 

PLC Mitsubishi FX3GA series

FX3GA-24MR-CM FX3GA-40MR-CM FX3GA-60MR-CM  
FX3GA-24MT-CM FX3GA-40MT-CM FX3GA-60MT-CM  

 

PLC Mitsubishi FX3GC series

FX3GC-32MT/D FX3GC-32MT/DSS    

 

PLC Mitsubishi FX3GE series

FX3GE-24MR/ES FX3GE-40MR/ES FX3GE-24MR/DS FX3GE-40MR/DS
FX3GE-24MT/ESS FX3GE-40MT/ESS FX3GE-24MT/DSS FX3GE-40MT/DSS
FX3GE-24MT/ES FX3GE-40MT/ES    

 

PLC Mitsubishi FX3S series

FX3S-10MR/ES FX3S-10MT/ES FX3S-10MT/ESS  
FX3S-14MR/ES FX3S-14MT/ES FX3S-14MT/ESS  
FX3S-20MR/ES FX3S-20MT/ES FX3S-20MT/ESS  
FX3S-30MR/ES FX3S-30MT/ES FX3S-30MT/ESS  
FX3S-10MR/DS FX3S-10MT/DS FX3S-10MT/DSS  
FX3S-14MR/DS FX3S-14MT/DS FX3S-14MT/DSS  
FX3S-20MR/DS FX3S-20MT/DS FX3S-20MT/DSS  
FX3S-30MR/DS FX3S-30MT/DS FX3S-30MT/DSS  

 

PLC Mitsubishi FX3U series

FX3U-16MR/ES FX3U-16MT/ESS FX3U-16MR/ES-A FX3U-16MT/ES-A
FX3U-32MR/ES FX3U-32MT/ESS FX3U-32MR/ES-A FX3U-32MT/ES-A
FX3U-48MR/ES FX3U-48MT/ESS FX3U-48MR/ES-A FX3U-48MT/ES-A
FX3U-64MR/ES FX3U-64MT/ESS FX3U-64MR/ES-A FX3U-64MT/ES-A
FX3U-80MR/ES FX3U-80MT/ESS FX3U-80MR/ES-A FX3U-80MT/ES-A
FX3U-128MR/ES FX3U-128MT/ESS FX3U-128MR/ES-A FX3U-128MT/ES-A
FX3U-16MR/DS FX3U-16MT/DSS FX3U-16MT/DS FX3U-16MT/ES
FX3U-32MR/DS FX3U-32MT/DSS FX3U-32MT/DS FX3U-32MT/ES
FX3U-48MR/DS FX3U-48MT/DSS FX3U-48MT/DS FX3U-48MT/ES
FX3U-64MR/DS FX3U-64MT/DSS FX3U-64MT/DS  
FX3U-80MR/DS FX3U-80MT/DSS FX3U-80MT/DS  
FX3U-32MR-UA1 FX3U-32MS/ES    
FX3U-64MR-UA1 FX3U-64MS/ES    

Module chức năng PLC Mitsubishi FX3U

FX3U-4AD  FX3U-4AD-PT-ADP FX3U-3A-ADP FX3U-1PG
FX3U-4DA FX3U-4AD-TC-ADP FX3U-CF-ADP FX3U-4LC
FX3U-4AD-ADP FX3U-4AD-PNK-ADP FX3U-4HSX-ADP FX3U-2HC
FX3U-4DA-ADP FX3U-4AD-PTW-ADP FX3U-2HSY-ADP FX3U-20SSC-H

Board mở rộng PLC Mitsubishi FX3U

FX3U-232-BD FX3U-422-BD FX3U-485-BD  

Module truyền thông PLC Mitsubishi FX3U

FX3U-232ADP FX3U-485ADP FX3U-232ADP-MB FX3U-485ADP-MB

Module ETHERNET PLC Mitsubishi FX3U

FX3U-ENET FX3U-ENET-ADP FX3U-ENET-L  

 

 

PLC Mitsubishi FX3UC series

FX3UC-16MT/D FX3UC-16MT/DSS FX3UC-16MR/D-T FX3UC-16MR/DS-T
FX3UC-32MT/D FX3UC-32MT/DSS    
FX3UC-64MT/D FX3UC-64MT/DSS    
FX3UC-96MT/D FX3UC-96MT/DSS    

 

 

Ngoài dịch vụ cung cấp plc mitsubishi các series: plc fx0, plc fx0n, plc fx0s, plc fx1n, plc fx1nc, plc fx1s, plc fx2, plc fx2c, plc fx2n, plc fx2nc, plc fx3g, plc fx3ga, plc fx3gc, plc fx3ge, plc fx3s, plc fx3u, plc fx3uc, công ty Thịnh Tâm Phát còn chuyên các dịch vụ đào tạo lập trình plc,  đào tạo lập trình plc mitsubishi,  lập trình plc mitsubishi và sửa chữa plc mitsubishi tất cả các model.

 

MỌI NHU CẦU MUA BÁN PLC MITSUBISHI XIN LIÊN HỆ

Liên hệ: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Thịnh Tâm Phát

Địa chỉ: 599 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Email: thinhtamphat@gmail.com

Hotline: 0909.199.102

 
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam